Cờ tướng Nhứng vấn đề cơ bản (tập 2)

 


Tên sách: Cờ tướng Nhứng vấn đề cơ bản, tập 2
Biên soạn: Nguyễn Tấn Thọ, Lê Uy Vệ
NXB: Nhà xuất bản Thể dục thể thao
Định dạng: PDF

Đăng nhận xét

0 Nhận xét