Tượng kỳ Danh thủ đối cuộc


  • Tựa sách: Tượng kỳ Danh thủ đối cuộc
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hà Hán Kỳ, Ngọc Châu
  • Nguyên tác:
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét