Tượng kỳ tiền phong


  • Tựa sách: Tượng kỳ tiền phong
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Việt
  • Chuyên mục: Đối cục
  • Biên soạn/biên dịch: Hoàng Đình Hồng, Trọng Nhân
  • Nguyên tác: Vương Gia Lương
  • TẢI SÁCH PDF
 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét