Tượng kỳ đặc cấp đại sư giảng bố cục. Định thức dữ chiến lý 2017


  • Tựa sách: Tượng kỳ đặc cấp đại sư giảng bố cục.  Định thức dữ chiến lý 2017
  •  書名: 象棋特级大师讲布局_定式与战理 2017
  • Tác giả: Diêm Văn Thanh & Trương Cường
  •  作者: 阎文清,张强
  • Chuyên mục: B02-Khai cục
  • Bộ sách: Sách cờ tướng PDF Tiếng Trung
  • TẢI SÁCH PDF


 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét