Danh mục sách cờ Tướng dạng file CBL chuyên đề Khai cục

 1. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 1) Thuận thủ pháo.
 2. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 2) Trung pháo đối bình phong mã
 3. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 3) Trung pháo đối tam bộ hổ chuyển liệt pháo.
 4. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 4) Trung pháo đối phản cung mã.
 5. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 5) Tiên nhân chỉ lộ.
 6. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 6) Phi tương cục.
 7. Tượng kỳ bố cục định thức dữ chiến lý (tập 7) Các loại bố cục khác.
 8. Bố cục nghi hình dữ công kích.
 9. Bố cục phiến trứ dữ đối sách.
 10. Tượng kỳ bố cục hãm tịnh (thượng uy).
 11. Tượng kỳ binh pháp (tập 1) Thuận pháo.
 12. Tượng kỳ binh pháp (tập 2). Đương đầu pháo công bình phong mã.
 13. Tượng kỳ binh pháp (tập 3). Bình phong mã phá đương đầu pháo.
 14. Tượng kỳ binh pháp (tập 4). Liệt pháo.
 15. Tượng kỳ binh pháp (tập 5). Phản cung mã.
 16. Tượng kỳ binh pháp (tập 6). Đơn đề mã.
 17. Đang cập nhật...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét